Aflæsning

 

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt, 

aflæste tal skal både indberettes til Pedersker Vandværk og Brh. Energi & Forsyning.

Pedersker Vandværk har ændret så aflæsning sker pr. 31/12.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør der tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme.

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. 

Udskiftning af vandmålere

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 9 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. 

Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere ved  alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring på ejendommen – i målerbrønd umiddelbart efter skel ( 1 m.).

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Husk derfor at ventilerne på hver sin side af vandmåleren i målerbrønden skal være funktionsduelige og i orden.

Del siden